Dla dzieci

Wizyty

135883
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie
33
54
448
134968
1669
2052
135883
Twoje IP: 54.158.55.251
Czas serwera: 2017-06-24 19:27:52

Odwiedzający

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Punktu Przedszkolnego „Zuza”

I Założenia ogólne
 1. Punkt Przedszkolny ZUZA prowadzony przez ZFC BAJKA jest usytuowany przy ulicy Jana Kochanowskiego 17 w Zamościu.
 2. Punkt działa 12 miesięcy w roku i jest czynny w godzinach od 6:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty i niedziele od 7:00 – 15:00 – płatne dodatkowo jako godziny opieki doraźnej (z możliwością zmian godzin na potrzeby indywidualne rodziców). Dni wolne od pracy to święta państwowe, kościelne oraz przerwa wakacyjna.
 3. Przerwa wakacyjna obejmuje okres 2 – 3 tygodni w lipcu bądź sierpniu (dokładny termin ustala właściciel Punktu Przedszkolnego, do końca kwietnia). W tym czasie Punkt będzie pełnił dyżury dla dzieci rodziców, którzy pracują.
 4. Punkt Przedszkolny ZUZA sprawuje opiekę oraz funkcje wychowawczo-edukacyjne nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 roku życia.
 5. Dzieci są przydzielane do odpowiedniej grupy wiekowej, nad którą czuwają opiekunowie.
 6. Pobyt w Punkcie Przedszkolnym jest odpłaty.
 7. Punkt Przedszkolny świadczy pełne wyżywienie, które jest dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową, a kosztami tego wyżywienia obarczani są rodzice.
 8. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie reguluje cennik, który jest załącznikiem do umowy
 9. Podpisanie umowy z Punktem Przedszkolnym oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
II Zadania Punktu Przedszkolnego ZUZA
 1. Punkt Przedszkolny zapewnia opiekę oraz zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
 2. Do obowiązków opiekunów należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych, ich dobre samopoczucie, a także zapewnienie właściwej higieny .
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia.
 4. Wszystkie rzeczy osobiste dziecka Punkt przechowuje w osobnych pojemnikach, które są podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 5. Opiekunowie organizują dzieciom zajęcia pod kątem ich zainteresowań oraz wieku.
 6. O każdej porze roku Punki Przedszkolny oferuje zabawy w ogrodzie, spacery do parku oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
 7. Punkt Przedszkolny informuje rodziców/ prawnych opiekunów o wszelkich zorganizowanych wycieczkach wyjazdowych, w których dzieci mogą brać udział za zgodą rodziców/opiekunów i dodatkową opłatą pokrywającą koszty wyjazdu.
 8. Punkt Przedszkolny na prośbę rodziców organizuje urodziny, w czasie których jest zapewniony poczęstunek, zabawy i konkursy. Urodziny są usługą dodatkowo płatną .
 9. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka Punkt natychmiast informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym fakcie i tym samym zobowiązuje wyżej wymienionych do odebrania dziecka w jak najkrótszym czasie. W przypadku nieodebrania dziecka personel Punktu wzywa lekarza pediatrę bądź pielęgniarkę, a kosztami wizyty obciąża rodziców.
 10. Personel Punktu Przedszkolnego nie podaje dzieciom żadnych lekarstw oraz może odmówić przyjęcia dziecka do Punktu, jeśli uzna, że dziecko jest chore.
 11. Personel Punktu Przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Zatem dziecko jest pod opieką rodzica/prawnego opiekuna rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę opiekunów oraz po południu w trakcie odbierania dziecka, czyli od momentu zabrania go z grupy.
 12. Personel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, narkotykowe, stan emocjonalny) będzie budził podejrzenia, co do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. W takim przypadku Punkt będzie podejmował wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
III Zadania i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów
 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Punkcie PrzedszkolnymZUZA jest:
  • zapoznanie się z Regulaminem placówki,
  • zapoznanie się z Cennikiem,
  • zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka,
  • wypełnienie karty informacyjnej,
  • uiszczenie opłaty wpisowej,
  • podpisania umowy z ZFC BAJKA,
  • przyniesienie wyprawki dla dziecka,
  • regularne opłacanie czesnego w ramach wybranego abonamentu.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i obierania dzieci zgodni z wykupionym abonamentem .
 3. W przypadku kiedy rodzice chcą, aby dziecko odebrała inna osoba zobowiązani są do wypisaniu upoważnienia- wzór dostępny w placówce bądź stronie internetowej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
 4. W przypadku nieodebrania dziecka po godzinach pracy Punktu Przedszkolnego rodzice/prawni opiekunowie będą obciążeni dodatkową opłatą, którą reguluje Cennik.
 5. Rodzice są zobowiązani do przywożenia i odbierania dziecka punktualnie.
 6. Rodzice są zobowiązani do opłaty za wyżywienie dziecka - stawkę dzienną reguluje Cennik.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się przyprowadzać do Punktu Przedszkolnego tylko zdrowe dzieci i informować o nieobecnościach.
 8. Personel może zażądać zaświadczenia lekarskiego jeśli będzie miał podejrzenia, iż dziecko nie jest zdrowe oraz odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę w danym dniu.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do poinformowania personelu o zażyciu lekarstw przez dziecko przed przyjściem do placówki, nawet jeśli są to preparaty uodparniające, witaminy czy szczepionka.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przygotowania wyprawki dla swojego dziecka, w skład w której wchodzą:
  • obuwie zmienne,
  • ubranie na zmianę i bieliznę ( dodatkowo ubranko do zajęć plastycznych, które może zostać poplamione),
  • szczoteczka i pasta do zębów (dzieci starsze),
  • pidżama, kocyk i poduszeczka (jeśli rodzice deklarują potrzebę snu).
 11. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania Punktu Przedszkolnego o nieobecności dziecka w placówce w danym dniu najpóźniej do godziny 8:00. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania rodzice/prawni opiekunowie będą obciążeni opłatą za wyżywienie.
 12. W przypadku kiedy rodzice/prawni opiekunowie będą chcieli zmienić godzinę zostawienia dziecka wyjątkowo w danym dniu, również zobowiązuje ich się do uzgodnienia tego faktu z personelem placówki- może być telefonicznie.
 13. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do Punktu rodzice powinni poinformować właściciela placówki na piśmie z minimum trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia. Należy pamiętać, iż wpisowe nie podlega zwrotowi.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania personelu o zmianie teleadresowych.
 15. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do regularnego opłacania czesnego do 5-go dnia każdego miesiąca.
IV. Warunki płatności
 1. Pierwszą opłatą jaką narzuca się rodzicowi jest opłata wpisowego przy zawieraniu umowy. Jej wysokość reguluje cennik.
 2. Wpisowe jest jednorazową opłatą, nie podlegającą zwrotowi, która gwarantuje miejsce dziecka w placówce. Ponadto w jego ramach jest:
  • ubezpieczenie dziecka NNW,
  • pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
  • artykuły do zajęć plastyczno-technicznych na cały rok.
 3. Opłaty za pobyt dziecka w Punkcie należy wpłacać na konto bankowe.
 4. Wysokość opłat określa Cennik.
 5. Cena danego abonamentu obejmuje:
  • pobyt dziecka w placówce pod opieką wykwalifikowanych opiekunów,
  • artykuły papiernicze,
  • zabawki,
  • zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe i inne zajęcia stymulujące rozwój dziecka oraz dostęp do napojów.
 6. Jeśli rodzice chcą, aby urodziny dziecka odbyły się w Punkcie Przedszkolnym są zobowiązani do poinformowania właściciela placówki z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oraz uiszczenie opłaty.
 7. Każda umowa podpisywana jest na okres roku.
 8. Przedłużenie umowy na kolejny rok to opłata w wysokości 200zł.
 9. Nieobecność dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie zwalnia rodziców od uiszczenia opłaty wynikającej z umowy.
 10. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie lub w przypadku kiedy zachowanie dziecka stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci - Punkt jest uprawniony do odmówienia świadczenia usług i wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
V Postanowienia końcowe
 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między ZFC BAJKA – Punkt Przedszkolny ZUZA a rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cenniku placówka informuje na bieżąco rodziców.
 3. Rodzice prawni opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z zajęć prowadzonych z ich dziećmi na stronie internetowej.